Onderwijsprofielen

Elk kind, elk dorp en elk schoolteam is uniek. Er zijn leerlingen die veel structuur nodig hebben, terwijl andere kinderen het beste floreren in een concept, waarbij veel ruimte is voor de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid. Onze scholen ontwikkelen momenteel onderwijsprofielen die passen bij die individuele kenmerken.

De profielen:
1. Het klassikale model
De kinderen werken in een klassikale setting. Er wordt gedifferentieerd conform het model basisstof en verrijkingsstof. Bij sommige leerlingen kan volstaan worden met een beperkte uitleg, andere leerlingen krijgen de basisinstructie, maar er zullen ook kinderen zijn, die een uitgebreidere instructie nodig hebben.
2. Elektronische leeromgeving (ELO)
Uiteraard zijn alle scholen voorzien van eigentijdse digitale middelen. De Finne in Jistrum en It Lemieren in Tytsjerk gaan hierin echter verder. De digitale middelen maken op deze scholen een belangrijk deel uit van de lessen. Voor verschillende vakken worden zelfs geen papieren methoden meer gebruikt!
Er is een film gemaakt op onze scholen, klik hier om het filmpje te zien.
3. Team onderwijs op maat (TOM)
Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, daar draait het om bij TOM.  De leerkrachten zijn erop gericht om het lesaanbod en de aanpak zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de individuele behoefte van de leerlingen. De Alpha in Ryptsjerk en It Lemieren in Tytsjerk bieden deze vorm van onderwijs aan.
Ook hierover is gefilmd op onze scholen. Klik hier om het filmpje te zien.
4. Dalton
Op de Ichthusschool in Gytsjerk geven de leerkrachten les volgens het Daltonprincipe.
Uitgangspunten zijn: vrijheid in gebondenheid, samenwerking en zelfstandigheid.
5. Meertaligheid
Al onze scholen besteden aandacht aan meertaligheid (naast Nederlands ook Fries en Engels). Met ingang van augustus 2013 biedt een aantal scholen Engels aan vanaf groep 1. Dit zijn: Dûbel-Ien in Suwâld, De Balsemyn in Eastermar, De Wyngert in Sumar, Paadwizer in Oentsjerk, De Arke in Burgum, De Winde in Hurdegaryp en De Wrâldpoarte in Garyp en de Ichthusschool in Gytsjerk.

Met een brede ontwikkeling is een kind beter voorbereid op de toekomst. Daarom besteden al onze  scholen aandacht aan techniek  en muziek. Alle leerlingen kunnen onder schooltijd het AMV-diploma behalen. Elke school heeft een leerlijn hoogbegaafdheid en kinderen in groep 8 kunnen deelnemen aan de plusklas. Dit in samenwerking met het voortgezet onderwijs.