Informatie

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur. Zij bewaakt de strategie en de daaruit vloeiende beleidsvorming. De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van het College van Bestuur een goedkeuringsbevoegdheid voor bepaalde besluiten en een klankbordfunctie. Ook vervult de Raad van Toezicht de werkgeverschapsfunctie voor het College van Bestuur en benoemt zij de de accountant.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Jodi Groenveld - voorzitter 
Ico prins - portefeuille HRM
André Renkema - portefeuille Onderwijs
Marco Kalmijn - portefeuille Juridische zaken
Fia van der Berg - portefeuille Financiën

Ico Prins en André Renkema treden af per 1 januari 2020. Benoemd zijn:
Frans Haenen - portefeuille Politiek/Bestuurlijk
Ype van Kammen - portefeuille HRM
Margriet Buwalda-Roorda - portefeuille Onderwijs