Informatie

Het Strategisch Perspectief

Klaar voor de toekomst!

Eind 2014 is het Strategisch Perspectief voor de periode van 2015 - 2019 vastgesteld. Hierin hebben wij  beschreven wat onze ambities zijn. Klik hier om het Strategisch Perspectief te openen.

PCBO Tytsjerksteradiel is klaar voor de toekomst met:

Educatief Partnerschap
PCBO Tytsjerksteradiel staat midden in de maatschappij en gaat actief de verbinding aan met ouders, ketenpartners en de omgeving van de school. De verbinding met ouders gaan wij aan door hen actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Talentontwikkeling
Wij gaan ervan uit dat elk kind van nature in staat en bereid is om te leren. Leren is meer dan het vergaren van kennis en is erop gericht dat kinderen zelfstandig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarbij past een manier van onderwijs die de brede ontwikkeling van talenten stimuleert, bijvoorbeeld culturele-, sportieve- en organisatorische talenten. Wij werken nauw samen met peuterspeelzalen en kinderopvang. Bedrijven worden met enige reglemaat uitgenodigd om gastlessen te verzorgen. Centraal staat dat iedereen met succes op zoek kan gaan naar wat hem of haar bijzonder maakt.

Zelfregulering
Onze professionele medewerkers maken het verschil! Zij bezitten deskundigheid over het leren en onderwijzen/coachen van leerlingen. Onze organisatie heeft een cultuur waarbij reflecteren op het eigen handelen een natuurlijke routine is, met het oog op verbetering en innovatie van het leren en de eigen school. Daadkracht, creativiteit en inventiviteit zijn onmisbare eigenschappen voor de leerkracht nu en in de toekomst.

Ononderbroken ontwikkelingslijnen
Als leerlijnen goed doorlopen, kunnen kinderen gemakkelijk doorstromen van peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool en van daaruit naar het voortgezet onderwijs. Onze vereniging werkt hard aan ononderbroken ontwikkelingslijnen en werkt hierbij goed samen met de betrokken partijen.

Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschapen zijn lerende organisaties die erkennen dat je in gezamenlijkheid veel van elkaar kunt leren, dat fouten maken mag! Binnen onze vereniging zijn voorbeelden: de schoolteams, het stafbureau, de netwerken( boven-, midden- en onderbouw) ict coördinatoren, IB-netwerk, brede schoolcoördinatoren, directeuren, enz.