Onze scholen

De scholen binnen PCBO-Tytsjerksteradiel.

Onder onze vereniging vallen onderstaande 10 christelijke basisscholen en twee ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel:

De Arke, Burgum www.dearke.nl
De Reinbôge, Burgum  www.reinbogeburgum.nl
Alpha, Ryptsjerk    www.cbsalpha.nl
Paadwizer, Oentsjerk  www.paadwizer-oentsjerk.nl
Ichthusschool, Gytsjerk www.cbs-ichthusschool.nl
It Bynt, Sumar www.doarpsskoalleitbynt.nl
De Twirre, Eastermar  www.basisskoalledetwirre.nl
De Finne, Jistrum www.cbsdefinne.nl
Immanuël, Noardburgum www.cbs-immanuel.nl
De Wrâldpoarte, Garyp www.dewraldpoarte.nl
Dûbel Ien, Suwald  www.dubelien.nl
De Winde, Hurdegaryp www.cbsdewinde.nl