Onze scholen

De scholen binnen PCBO-Tytsjerksteradiel.

Onder onze vereniging vallen onderstaande 13 christelijke basisscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel:  

 

De Arke, Burgum http://www.dearke.nl
De Reinbôge, Burgum  http://www.reinbogeburgum.nl
Alpha, Ryptsjerk    http://www.cbsalpha.nl
Paadwizer, Oentsjerk  http://www.paadwizer-oentsjerk.nl
Ichthusschool, Gytsjerk http://www.cbs-ichthusschool.nl
It Lemieren,  Tytsjerk  http://www.itlemieren.nl
It Bynt, Sumar http://doarpsskoalleitbynt.nl
De Balsemyn, Eastermar  http://www.balsemyn.nl
De Finne, Jistrum http://www.cbsdefinne.nl
Immanuël, Noardburgum http://www.cbs-immanuel.nl
De Wrâldpoarte, Garyp http://www.dewraldpoarte.nl
Dûbel Ien, Suwald  http://www.dubelien.nl
De Winde, Hurdegaryp http://www.cbsdewinde.nl